POVINNOSTI VELITELE - sdhlhenice

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

POVINNOSTI VELITELE

KONTAKTY

 Velitel sboru vyřizuje všechny záležitosti související s účastí sboru na požární ochraně a v těchto záležitostech zastupuje při jednáních s orgány obce, fyzickými a právnickým osobami.
       řídí odbornou přípravu členů jednotky SDH a dalších členů pro zařazení do jednotky připravovaných
      odpovídá za dodržování ustanovení zákonných a na ně navazujících předpisů vztahujících se k činnosti jednotky
      odpovídá za naplnění stavu jednotky a vytvoření potřebných záloh 
      odpovídá za připravenost jednotky a hasební techniky, za její provoz, za dodržování předpisů o bezpečnosti práce, za udržování svěřené i vlastní techniky
      odpovídá za součinnost s obecní správou při zabezpečování dokumentace obce, poplachových plánů, funkčnost ohlašoven požárů, údržby vodních zdrojů
      vede dokumentaci o školení a výcviku, získávání odborností členy jednotky i SDH, činnosti jednotky, zásazích
      zpracovává zprávy pro obecní úřad, orgány státní správy i nadřízené orgány SH ČMS, odpovídá za dodržování stejnokrojového předpisu

      řídí činnost jednotky požární ochrany v rozsahu ustanovením zákona a vyhlášek v oboru požární ochrany
      organizuje odbornou přípravu členů podle zadaných témat na jednotlivé roky a odpovídá za jejich úroveň provedení, za akceschopnost zásahové jednotky a svěřenou požární techniku 
      vede dokumentaci o odborné přípravě členů, kontroluje knihu provozu požární techniky, spotřebě PHM a mazadel vedenou strojníkem
     kontroluje stav požární techniky, výstroje a výzbroje, vodních zdrojů a navrhuje opatření obcí k odstranění nedostatků, včetně návrhu na případné vyřazení prostředků z používání a nákupu nových
      zastupuje starostu v záležitostech, které mu svěří
      zúčastňuje se odborné přípravy, včetně ověření znalostí ve stanovených termínech

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky