1. Klikněte na "Enter chat".
2. Do pole, které se Vám objevilo ("Choose your nick"),
    napište jméno, pod kterým chcete v chatu vystupovat.
3. Svou volbu jména potvrďte stiskem tlačítka "Enter chat
    without registration
".
4. Do dolní části chatovacího okna nyní můžete napsat
    Vaši zprávu a odeslat jí stisknutím tlačítka "Send"
    nebo klávesy Enter.


Povinnosti hospodáře SDH
  1. Odpovídá výboru SDH za dodržování všech právních přepisů a směrnic vztahujících se k hospodaření a vedení účetnictví.

  2. Vede účetnictví sboru, finanční deník s přehledem všech příjmů a výdajů sboru, evidenci akcií u HVP, evidenci veškerého majetku SDH.

  3. Finanční deník a účetní doklady předkládá ke schválení a podpisu starostovi SDH.

  4. Provádí u členů SDH inkaso členských příspěvků a vede jejich přesný přehled a ve stanoveném termínu odvádí členské příspěvky v určené výši na OSH.

  5. Veškeré doklady o hospodaření SDH a majetku SDH předkládá na požádání revizorům účtu a kontrolním a revizním radám.Vytvořeno a spravováno: Michal Beneš, 2018 | kontakt: 602 888 395, michalbenes@sdhlhenice.cz
SDH Lhenice informuje, že se průběžně pořizují a na web umísťují fotografie ze života SDH, zejména skupinové bez bližší identifikace.