1. Klikněte na "Enter chat".
2. Do pole, které se Vám objevilo ("Choose your nick"),
    napište jméno, pod kterým chcete v chatu vystupovat.
3. Svou volbu jména potvrďte stiskem tlačítka "Enter chat
    without registration
".
4. Do dolní části chatovacího okna nyní můžete napsat
    Vaši zprávu a odeslat jí stisknutím tlačítka "Send"
    nebo klávesy Enter.


Povinnosti velitele SDH
 1. Vyřizuje všechny záležitosti související s účastí sboru na požární ochraně a v těchto záležitostech zastupuje při jednáních s orgány obce, fyzickými a právnickým osobami.

 2. Řídí odbornou přípravu členů jednotky SDH a dalších členů pro zařazení do jednotky připravovaných.

 3. Odpovídá za dodržování ustanovení zákonných a na ně navazujících předpisů vztahujících se k činnosti jednotky.

 4. Odpovídá za naplnění stavu jednotky a vytvoření potřebných záloh.

 5. Odpovídá za připravenost jednotky a hasební techniky, za její provoz, za dodržování předpisů o bezpečnosti práce, za udržování svěřené i vlastní techniky.

 6. Odpovídá za součinnost s obecní správou při zabezpečování dokumentace obce, poplachových plánů, funkčnost ohlašoven požárů, údržby vodních zdrojů.

 7. Vede dokumentaci o školení a výcviku, získávání odborností členy jednotky i SDH, činnosti jednotky, zásazích.

 8. Zpracovává zprávy pro obecní úřad, orgány státní správy i nadřízené orgány SH ČMS, odpovídá za dodržování stejnokrojového předpisu.

 9. Řídí činnost jednotky požární ochrany v rozsahu ustanovením zákona a vyhlášek v oboru požární ochrany.

 10. Organizuje odbornou přípravu členů podle zadaných témat na jednotlivé roky a odpovídá za jejich úroveň provedení, za akceschopnost zásahové jednotky a svěřenou požární techniku.

 11. Vede dokumentaci o odborné přípravě členů, kontroluje knihu provozu požární techniky, spotřebě PHM a mazadel vedenou strojníkem.

 12. Kontroluje stav požární techniky, výstroje a výzbroje, vodních zdrojů a navrhuje opatření obcí k odstranění nedostatků, včetně návrhu na případné vyřazení prostředků z používání a nákupu nových.

 13. Zastupuje starostu v záležitostech, které mu svěří.

 14. Zúčastňuje se odborné přípravy, včetně ověření znalostí ve stanovených termínech.Vytvořeno a spravováno: Michal Beneš, 2018 | kontakt: 602 888 395, michalbenes@sdhlhenice.cz
SDH Lhenice informuje, že se průběžně pořizují a na web umísťují fotografie ze života SDH, zejména skupinové bez bližší identifikace.